microphone transmitter


microphone transmitter
Physics
நுணுக்குப்பன்னிச்செலுத்தி

English-Tamil dictionary. 2014.

Look at other dictionaries:

 • portable microphone transmitter — nešiojamasis mikrofoninis siųstuvas statusas T sritis radioelektronika atitikmenys: angl. portable microphone transmitter vok. tragbarer Mikrofon Sender, m rus. переносной микрофонный передачик, m pranc. microphone transmetteur portatif, m …   Radioelektronikos terminų žodynas

 • Microphone — For the indie film, see Microphone (film). Microphones redirects here. For the indie band, see The Microphones. A …   Wikipedia

 • microphone-transmetteur portatif — nešiojamasis mikrofoninis siųstuvas statusas T sritis radioelektronika atitikmenys: angl. portable microphone transmitter vok. tragbarer Mikrofon Sender, m rus. переносной микрофонный передачик, m pranc. microphone transmetteur portatif, m …   Radioelektronikos terminų žodynas

 • microphone — (n.) 1680s, ear trumpet for the hard of hearing, coined from Gk. mikros small (see MICA (Cf. mica)) + phone sound (see FAME (Cf. fame) (n.)). Modern meaning dates from 1929, from use in radio broadcasting and movie recording. Earlier, amplifying… …   Etymology dictionary

 • Transmitter — For biologic transmitters, see transmitter substance. Commercial FM broadcasting transmitter at radio station WDET FM, Wayne State University, Detroit, USA. It broadcasts at 101.9 MHz with a radiated power of 48 kW. In electronics and… …   Wikipedia

 • transmitter — Synonyms and related words: AM transmitter, FM transmitter, RT transmitter, TelAutography, Teletype, Teletype network, Teletyping, amateur transmitter, beacon, call box, closed circuit telegraphy, code, coin telephone, desk telephone, dial… …   Moby Thesaurus

 • microphone — I (New American Roget s College Thesaurus) n. pickup, lavaliere, mike, mic (inf.). See communication. II (Roget s IV) n. Syn. sound transmitter, receiver, pickup instrument, mike, loudspeaker, bug, mike boom, walkie talkie; see also amplifier …   English dictionary for students

 • transmitter noise — hissing or noise created by a microphone …   English contemporary dictionary

 • Wireless microphone — A wireless microphone, as the name implies, is a microphone without a physical cable connecting it directly to the sound recording or amplifying equipment with which it is associated.Various individuals and organizations claim to be the inventors …   Wikipedia

 • Carbon microphone — The carbon microphone, also known as a carbon button microphone (or sometimes just a button microphone) or a carbon transmitter, is a sound to electrical signal transducer consisting of two metal plates separated by granules of carbon. One plate… …   Wikipedia

 • Lavalier microphone — A lavalier microphone or lavalier (or lav or lapel mic) is a small electret or dynamic microphone used for television, theatre, and public speaking applications, in order to allow hands free operation. They are most commonly provided with small… …   Wikipedia


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.